เพื่อรักษา มวลกล้ามเนื้อ เราจำเป็นต้องมีกิจกรรมทางกายตลอดอายุขัยเพื่อความมีสุขภาพดี


พี่เริ่มเขียนเรื่องการรักษา มวลกล้ามเนื้อ ให้สลายด้วยอัตราที่น้อยที่สุด เพราะพอติดตามผู้ที่เป็น expert ในเรื่องกล้ามเนื้อหลายคน พี่ก็พบว่า มันมีความสัมพันธ์กับการมีสุขภาพดีตลอดอายุขัย Sarcopenia เป็นภาวะที่อันตรายในผู้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้น สามารถป้องกันได้ด้วยการ

1. ได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ

ย้ำอีกครั้งว่า 1.2-1.6 กรัม/นนตัว 1 กิโลกรัม/วัน เลือกค่าไหนอยู่ที่ระดับความ Active ของเราในแต่ละวัน ทั้งคนโตเต็มวัย คนสูงอายุ และผู้ที่เป็นเบาหวาน (จากเล็คเชอร์ของ Prof.Stuart Phillips 

2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายมี 3 แบบ American Heart Association แนะนำให้ออกกำลังกายหนักปานกลาง 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ 75 นาทีต่อสัปดาห์ ถ้าออกกำลังกายหนัก

– Aerobic Exercise
– Resistance Training
– stretching Exercise

จากการอ่านงานวิจัยที่น่าสนใจหลายชิ้น และจากหนังสือ Spark : The Revolutionary New Science of Exercise and Brain ทำให้พี่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายต่อการทำงานของสมอง ต่อการรักษาหรือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ต่อการทำงานของฮอร์โมนสำคัญ ต่ออายุขัยของมนุษย์

พี่ตุ้นทำ Infographic สวยๆให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้ให้ดีที่สุด 

 

มวลกล้ามเนื้อ